Thaiaupair.com/Aupair in Belgium
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Au Pair in Belgium

เป็นโครงการที่ให้โอกาสน้องได้ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ และเรียนรู้ภาษาที่สามเพิ่มเติม พร้อมไปกับการทำงานดูแลเด็กๆให้กับโฮสแฟมิลี่ที่ประเทศเบลเยียม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นออแพร์ และยังได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาดัตช์ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน รวมถึงได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ โดยจะเข้าพักอาศัยกับครอบครัวชาวเบลเยียมและมีรายได้จากการทำงานดูแลเด็กขั้นต่ำเดือนละ 450 ยูโร หรือประมาณ 18,000 บาท น้องจะมีห้องพักส่วนตัวและทำงานไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยทางครอบครัวจะสนับสนุนให้ได้เข้าเรียนภาษาในสถาบันการศึกษา และยังมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลตลอดโครงการฯ

Read more..

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวเบลเยียม และนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ทั่วโลก
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 450 ยูโรต่อเดือน
 3. มีห้องพักส่วนตัว และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นโดยบางครอบครัวอาจมีรถและมือถือให้ใช้อีกด้วย
 4. ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาดัตช์ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน โดยจะได้เข้าเรียนในสถาบันภาษาในเมืองท้องถิ่นตามที่โครงการฯ กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เยาวชนหญิงอายุ 18–26 ปี
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 4. มีสุขภาพแข็งแรง
 5. รักการทำงานกับเด็กและมีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 1. โทรนัดฟังรายละเอียดโครงการได้ที่นี่
 2. เมื่อผ่านสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการโดยจะมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด
 3. เมื่อเอกสารครบถ้วนพร้อมแล้ว จึงนัดตรวจเอกสาร และสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
 4. โครงการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังศูนย์ที่ต่างประเทศเพื่อทำการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป
 5. น้องสมาชิกจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ หรือจากโฮสแฟมิลี่ เพื่อนัดสัมภาษณ์และพูดคุย โดยน้องๆ สามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 6. เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือและเตรียมเอกสารเพื่อการขอเอกสารใบอนุญาตทำงานจากศูนย์ที่ประเทศเบลเยี่ยม
 7. เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงาน เตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่า (โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)
 8. หลังจากได้รับวีซ่า เตรียมตัวเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่ และเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair in Belgium โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ที่นี่

Free Consultation!

Register here