Thaiaupair.com/Aupair in France
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Au Pair in France

เป็นโครงการที่ให้โอกาสน้องๆ ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ที่ประเทศฝรั่งเศส ฝึกทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมพร้อมไปกับการทำงานดูแลเด็กให้กับครอบครัวชาวฝรั่งเศส โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นออแพร์ และยังได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 1-2 ปี เพื่อต่อยอดในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาฝรั่งเศส รวมถึงได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ โดยออแพร์จะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวฝรั่งเศสและมีรายได้จากการทำงานดูแลเด็กขั้นต่ำเดือนละประมาณ 300 ยูโร หรือประมาณ 12,000 บาท จากการทำงานไม่เกิน 30-35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โฮสแฟมิลี่จะมีห้องพักส่วนตัวและจะสนับสนุนให้ออแพร์ได้เข้าเรียนภาษาในสถาบันการสอนที่ได้รับการรับรอง ตามข้อกำหนดของโครงการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ประสานงาน และดูแลน้องๆ ตลอดโครงการฯ

Read more..

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส และนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ทั่วโลก
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 300 ยูโรต่อเดือน
 3. มีห้องพักส่วนตัว และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นโดยบางครอบครัวอาจมีรถและมือถือให้ใช้อีกด้วย
 4. ได้พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส โดยน้องๆสมาชิก จะได้เข้าเรียนในสถาบันภาษาตามที่โครงการฯ กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เยาวชนหญิงอายุ 18–29 ปี
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. มีสุขภาพแข็งแรง
 4. สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ และมีชั่วโมงเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย 200 ชั่วโมง
 5. รักการทำงานกับเด็กและมีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 1. โทรนัดฟังรายละเอียดโครงการได้ที่นี่
 2. เมื่อผ่านสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารใบสมัคร รวมถึงให้คำปรึกษาและตรวจแก้ไขให้สมบูรณ์
 3. นัดตรวจเอกสารทั้งหมด และนัดวันสัมภาษณ์รอบสุดท้าย เพื่อทำการตรวจสอบและจัดส่งไปยังศูนย์ที่ต่างประเทศ
 4. น้องสมาชิกจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ หรือจากโฮสแฟมิลี่ เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุย โดยน้องๆ สามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 5. เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ และเตรียมรอรับเอกสารจากศูนย์ที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำไปยื่นขอวีซ่า (โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)
 6. หลังจากได้รับวีซ่า เตรียมตัวเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่และเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair in France โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ที่นี่

Free Consultation!

Register here