Thaiaupair.com/Au Pair in Germany
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Au Pair in Germany

โครงการที่ให้โอกาสน้องๆ ได้ฝึกทักษะภาษาเยอรมันเพิ่มเติม และหาประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมกับการทำงานดูแลเด็กให้กับครอบครัวชาวเยอรมัน โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นออแพร์ และยังได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรม พบเจอเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ โดยออแพร์จะได้เข้าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวเยอรมัน มีห้องพักส่วนตัวและและทำงาน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีรายได้จากการทำงานดูแลเด็กเดือนละ 260 ยูโร หรือประมาณ 10,400 บาท โดยทางครอบครัวจะสนับสนุนให้ได้เข้าเรียนภาษาในสถาบันการศึกษา และยังมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลตลอดโครงการฯ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเยอรมัน และวัฒนธรรมของนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ทั่วโลก
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ 260 ยูโรต่อเดือน
 • มีห้องพักส่วนตัว อาหารครบทุกมื้อ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นโดยบางครอบครัวอาจมีรถและมือถือให้ใช้อีกด้วย
 • มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน โดยออแพร์จะได้เข้าเรียนในสถาบันภาษาในเมืองท้องถิ่นตามที่โครงการฯ กำหนด
 • มีวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพิเศษประจำปี

Read more..

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนไทย เพศหญิง อายุระหว่าง 18–26 ปี และเดินทางได้ก่อนอายุ 27 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
 • สามารถแสดงผลสอบภาษาขั้นต่ำระดับ A1 และสื่อสารภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ไทย (beneficial)
 • มีประสบการณ์การดูแลเด็กเล็ก อย่างน้อย 300 ชั่วโมง
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อ
 • มีบุคลิกภาพดี พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมใหม่ๆ
 • รักการทำงานกับเด็ก และมีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 • นัดฟังรายละเอียดโครงการได้ ที่นี่
 • เมื่อผ่านสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารใบสมัคร รวมถึงให้คำปรึกษาและตรวจแก้ไขให้สมบูรณ์
 • เมื่อเอกสารครบถ้วนพร้อมแล้ว จึงนัดตรวจเอกสาร และสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
 • โครงการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังศูนย์ที่ต่างประเทศเพื่อทำการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป
 • น้องสมาชิกจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ หรือจากโฮสแฟมิลี่ เพื่อนัดสัมภาษณ์และพูดคุย โดยน้องๆ สามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 • เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ และเตรียมรอรับเอกสารจากศูนย์ที่ประเทศเยอรมัน เพื่อนำไปยื่นขอวีซ่า (โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)
 • เตรียมตัวเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่และเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair in Germany โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ ที่นี่

Free Consultation!

Register here