Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services Visa Support Videos & Photo Gallery Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Au Pair in Norway

โครงการที่เป็นที่นิยมอีกโครงการหนึ่งคือออแพร์ประเทศนอร์เวย์ ประเทศที่มีความปลอดภัยสูง และติดอันดับประเทศที่น่าอยู่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้หาประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้ภาษาที่สามเพิ่มเติม พร้อมกับการทำงานดูแลเด็กให้กับโฮสแฟมิลี่ ได้เข้าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์มีห้องพักส่วนตัว ได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นออแพร์ขั้นต่ำเดือนละประมาณ 5,600 นอร์เวย์โครน หรือประมาณ 25,000 บาท จากการทำงาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบเพื่อนใหม่ โดยทางครอบครัวจะสนับสนุนให้ได้เข้าเรียนภาษานอร์วีเจียนในสถาบันการศึกษา และยังมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลตลอดโครงการฯ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวนอร์เวย์ และนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ทั่วโลก
 • ได้รับความช่วยเหลือและให้คำแนะนำทางด้านเอกสารการสมัคร ขั้นตอนก่อนและหลังสัมภาษณ์ไปจนถึงการขอใบอนุญาตทำงานและการยื่นวีซ่า
 • ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ 5,600 นอร์เวย์โครนต่อเดือน
 • มีห้องพักส่วนตัว อาหารครบทุกมื้อ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นโดยบางครอบครัวอาจมีรถและมือถือให้ใช้อีกด้วย
 • ได้มีโอกาสเรียนภาษานอร์วีเจียน กับสถาบันภาษาตามข้อกำหนดของโครงการ โดยจะได้รับทุนเรียนจากโฮสแฟมิลี่ขั้นต่ำ 8,400 NOK ต่อปี
 • มีวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพิเศษประจำปีและวันหยุดพิเศษอย่างน้อย 4 สัปดาห์ต่อปี โดยได้รับค่าตอบแทนตามเงื่อนไขวีซ่า
 • มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการ
 • มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆกับศูนย์ออแพร์ที่ต่างประเทศ

Read more..

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนไทย เพศหญิง อายุระหว่าง 18–26 ปี ณ ตอนส่งเอกสาร และเดินทางได้ก่อนอายุ 30 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
 • สามารถสื่อสารภาษานอร์วีเจียน หรือภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ไทย (beneficial)
 • มีประสบการณ์การดูแลเด็กเล็ก อย่างน้อย 300 ชั่วโมง
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อ
 • มีบุคลิกภาพดี พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมใหม่ๆ
 • รักการทำงานกับเด็ก และมีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 • นัดฟังรายละเอียดโครงการได้ ที่นี่
 • เมื่อผ่านสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารใบสมัคร รวมถึงให้คำปรึกษาและตรวจแก้ไขให้สมบูรณ์
 • เมื่อเอกสารครบถ้วนพร้อมแล้ว จึงนัดตรวจเอกสาร และสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
 • โครงการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังศูนย์ที่ต่างประเทศเพื่อทำการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป
 • น้องสมาชิกจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ หรือจากโฮสแฟมิลี่ เพื่อนัดสัมภาษณ์และพูดคุย โดยน้องๆ สามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 • เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ และเตรียมรอรับเอกสารจากศูนย์ที่ประเทศนอร์เวย์ เพื่อนำไปยื่นขอวีซ่า (โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)
 • หลังจากได้รับวีซ่า เตรียมตัวเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่ และเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair in Norway โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ ที่นี่

Free Consultation!

Register here