TH|EN

Thaiaupair.com โดยบริษัทไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด ตัวแทนคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Au Pair in America แห่งเดียวในประเทศไทย

สมัครวันนี้ รับฟรี! สิทธิพิเศษจากโครงการ Au Pair in America 

 • ตั๋วเครืองบินไป-กลับ*
 • ประกันสุขภาพและประกันชีวิตครอบคลุมตลอดโครงการ
 • คอร์สฝึกอบรมการเตรียมตัวเป็นออแพร์
 • คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบไม่จำกัดชั่วโมง ตลอดระยะเวลาก่อนเดินทาง
 • คอรส์ฝึกขับรถเพิ่มเติมก่อนออกเดินทาง
 • ปฐมนิเทศที่นิวยอร์กเป็นเวลา 4 วัน รวมห้องพักและอาหารครบทุกมื้อ
 • ทริปการเดินทางจากนิวยอร์กสู่บ้านโฮสแฟมิลี่
 • และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

โครงการ Au Pair in America เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 18 - 26 ปี จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 1-2 ปี ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USIA (The United States Information Agency) โดยเยาวชนจะได้รับวีซ่าประเภท J–1 หรือวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (Student Exchange Visitor) ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้แนวความคิดของชาติตะวันตก ท่องเที่ยว หาความรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และได้มีโอกาสศึกษาประเพณีและวิถีชีวิตในบรรยากาศแบบครอบครัวของชาวอเมริกันอย่างแท้จริง พร้อมรับรายได้และได้เข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยได้รับทุนการศึกษาสมทบจากครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อลงคอร์สเรียนขั้นต่ำ 6 หน่วยกิตหรือประมาณ 80 ชั่วโมงต่อระยะเวลา 1 ปี

ทุน Au Pair in America ก่อตั้งโดยองค์กร AIFS (American Institute for Foreign Study) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1964 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 High Ridge Park เมือง Stamford รัฐ Connecticut (Tel: 800-928-7247) ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาด้านออแพร์และได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลอเมริกัน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วมากกว่าหลายหมื่นคนจาก 70 ประเทศทั่วโลก

น้องๆ จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ได้รับการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ ได้รับทุนสมทบช่วยเหลือจากโฮสแฟมิลี่เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศ รวมถึงพักอาศัยฟรีอยู่กับครอบครัวและมีห้องพักส่วนตัวพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยหลายๆครอบครัวมีรถยนต์หรือมือถือให้ใช้ และน้องๆจะมีที่ปรึกษาคอยดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยมีศูนย์ Au Pair in America Hotline ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้น้องๆยังได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา อีกทั้งยังสามารถรับรายได้จากการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก (Live-in Au Pair) ให้กับครอบครัวที่ไปพักอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี

ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลได้มีการสนับสนุนโครงการออแพร์ โดยนอกเหนือจากการให้มาช่วยดูแลลูกๆของครอบครัวอุปถัมภ์แล้ว ยังมีการส่งเสริมให้ออแพร์ได้เรียนต่อในระยะเวลาที่พำนักอยู่หนึ่งถึงสองปีเป็นการแลกเปลี่ยนอีกด้วย ออแพร์จะได้รับวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน J-1 และจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่โครงการอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาการเป็นออแพร์


ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่าสมัครจำนวน 7,000 บาท* (หรือตามแต่โปรโมชั่นพิเศษในแต่ละเดือน)
ทางบริษัทฯ จะมีชุดใบสมัคร เอกสารอื่นๆ การอบรมเพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง คอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกในโครงการออแพร์ การทดสอบข้อสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการเป็นออแพร์ การให้คำแนะนำและช่วยเหลือในเรื่องเอกสารการขอวีซ่า รวมถึงการติดต่อประสานงานกับศูนย์ต่างประเทศ

หลังจากได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์ ทราบวันเดินทางและขอวีซ่าผ่านแล้ว น้องจึงจะชำระค่าใช้จ่าย 800 US Dollars** (**ค่าโครงการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยศูนย์ Au Pair in Americaที่ต่างประเทศ กรุณาสอบถาม ณ ตอนส่งใบสมัคร) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับทางศูนย์ใหญ่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษโดยตรง

โดยค่าโครงการ 800 US Dollars จะประกอบไปด้วยค่าดำเนินการเอกสารและจัดหาครอบครัว ค่าตั๋วเครื่องบินขาไปและขากลับเมื่อสำเร็จโครงการ และค่าดำเนินการขอใบอนุญาต SEVIS ID จากรัฐบาลอเมริกา ทั้งนี้ น้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการอีกด้วย
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เยาวชนหญิง อายุระหว่าง 20-26 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4
 • ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สื่อสารได้ และมีบุคลิกภาพดี
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่ (น้องสามารถสอบใบขับขี่ได้หลังผ่านสัมภาษณ์แล้ว)
 • ประสบการณ์การดูแลเด็ก
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • รักการทำงานกับเด็ก และมีความรับผิดชอบ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 1 ชุด (ถ้ามี) 
 • รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป

หลังจากที่น้องทำการสัมภาษณ์ขั้นต้นแล้ว น้องจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบสมัครชุดจริง ที่กรอกอย่างสมบูรณ์
 • หนังสือเดินทาง โดยมีอายุเหลืออยู่มากกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ผู้สมัครเดินทาง
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) เป็นภาษาอังกฤษ
 • รูปถ่ายแสดงความใกล้ชิดกับครอบครัวของผู้สมัคร เพื่อน และเด็กที่เคยดูแล
 • VDO แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ
 • จดหมายแนะนำตัวถึงโฮสแฟมิลี่
 • วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการสมัครเป็นออแพร์ ทุน ทำงาน เรียน ต่างประเทศ

 • โทรนัดฟังรายละเอียดโครงการได้ ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30น. -17.00น . และวันเสาร์ เวลา 09.30น. -16.00น . ที่ศูนย์ไทยออแพร์ทั้งสามแห่ง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น
 • เมื่อน้องสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จะมีการสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ โดยน้องจะได้รับเอกสารใบสมัครและคำแนะนำทุกขั้นตอน รวมถึงใบเข้ากลุ่มอบรม (Group Training) จำนวน 5 หัวข้อ เพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
 • รวบรวมเอกสารที่จำเป็นและเก็บชั่วโมงฝึกงานการดูแลเด็ก อย่างน้อย 300 ชั่วโมงก่อนนัดตรวจเอกสารเพื่อทำการออนไลน์ใบสมัคร
 • เมื่อน้องได้ออนไลน์และหากมีการตกลงแมทช์กับครอบครัวและกำหนดวันเดินทางแล้ว น้องสามารถโทรมาแจ้งพี่ๆ เพื่อเตรียมการขอ J-1 Visa ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาต่อไป โดยทางพี่ๆ จะประสานงาน แนะนำเรื่องเอกสาร และขั้นตอนในการขอวีซ่าอย่างละเอียดให้ด้วยค่ะ ขั้นตอนนี้จะสำคัญมากนะคะ โดยทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ทางด้านวีซ่ามากว่าสิบปี และมีการอัพเดทข้อมูลให้น้องๆ ในโครงการอยู่เสมอค่ะ
 • หลังจากน้องได้รับอนุมัติวีซ่าออแพร์แล้ว จึงจะชำระค่าโครงการไปที่ศูนย์ใหญ่ โดยจะมีแบบฟอร์มในการชำระเงินผ่านธนาคาร (จำนวนเงินค่าโครงการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในช่วงที่น้องส่งใบสมัครค่ะ)
 • ขั้นตอนต่อไป พี่ๆ จะประสานงานเรื่องตั๋วเครื่องบิน โดยจะนัดให้น้องมารับก่อนวันเดินทาง ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยก่อนการเดินทางเข้าสู่บ้านโฮสแฟมิลี่ จะมีการปฐมนิเทศให้เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ที่เมือง Tarrytown รัฐ New York ร่วมกับเพื่อนๆ ออแพร์ จากทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ
 • หลังจากปฐมนิเทศเสร็จแล้วน้องๆ จะเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่โดยโฮสแฟมิลี่จะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าบ้าน และเริ่มต้นชีวิต 1 - 2 ปี ของการเป็น  Au Pair in America โดยจะมีที่ปรึกษาประจำเขต หรือที่เรียกว่า Community Counselor คอยให้คำแนะนำ และช่วยเหลือตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

โทรสอบถามโปรโมชั่นได้ที่นี่

   

Have you found a host family yourself?
Thaiaupair team can assist you with the visa application!