Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Being An Au Pair Au Pair Programs ACT Education Services Visa Support Videos & Photo Gallery Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Study and Work in Canada

โครงการเรียนและทำงานที่ประเทศแคนาดา

About the Program

โครงการ Study and Work in Canada เป็นโครงการศึกษาต่อในเมืองที่มีระบบการศึกษาดีเป็นอันดับต้นๆของโลกที่ เมือง Ottawa ประเทศแคนาดา ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงจากการทำงานหลังจากจบคอร์ส Diploma ได้ทันที หรือจะฝึกงานแบบมีรายได้ มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกจากการทำงานกับชาวต่างชาติ ได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วจากห้องเรียน ทำให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดต่อผู้ร่วมโครงการ ทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทั้งยังได้ฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโอกาสการทำงานในอนาคต โดยโครงการจะมีโควต้าจำกัดในการคัดเลือกผู้สนใจเข้าเรียนในแต่ละภาคปีการศึกษา

ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Diploma ใน 3 สาขาหลักๆ คือ Business, Technology หรือ Healthcare ตามความต้องการและตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล หลักสูตรที่เลือกจะมีระยะเวลาเรียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 32 สัปดาห์ ดำเนินการสอนโดยสถาบันชั้นนำในเมือง Ottawa ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานที่ประเทศแคนาดา เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เรียนและยังสามารถหางานทำตามสาขาวิชาที่เรียนมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ทันทีเมื่อเรียนจบ และสามารถเลือกฝึกงานทั้งแบบได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน

 • งานที่ได้รับค่าตอบแทน จะเป็นงานด้านบริการทั่วไปโดยจะได้รับค่าตอบแทน CAD 7-12 ต่อชั่วโมง โดยสามารถเลือกหางานเองหรือให้ศูนย์หรือโรงเรียนเป็นผู้จัดหางานให้ก็ได้ ซึ่งอาจมีค่าบริการจัดหางานกับองค์กรนั้นๆ ในกรณีนี้
 • สำหรับงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน เช่น การฝึกงานแบบอาสาสมัคร ที่ได้ใช้ทักษะทางการเรียนโดยตรง เป็นงานที่มหาวิทยาลัย หรือตามบริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสายงาน ทั้งแบบที่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน และแบบที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate Level ขึ้นไป

Read more..

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกได้ 2 หลักสูตร ตามระยะเวลาการเรียนและตามหลักสูตรการเรียนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขโครงการ ดังนี้

Plan 1: SWC-8 เรียน 8 เดือน + ทำงาน 8 เดือน

เลือกเรียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 32 สัปดาห์ และสามารถทำงานได้เพิ่มจากระยะเวลาเรียนอีก 32 สัปดาห์

Plan 2: SWC-12 เรียน 12 เดือน + ทำงาน 12 เดือน (Canadian Experience Class)

เลือกเรียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 52 สัปดาห์ และสามารถทำงานได้เพิ่มจากระยะเวลาเรียนอีก 52 สัปดาห์*

*ข่าวดี!! พิเศษ: นักเรียนที่เลือกโครงการ SWC-12 จะมีสิทธิ์ยื่นสมัคร PR ภายหลังจากจบหลักสูตรมากกว่า 900 ชั่วโมงและทำงานในประเทศแคนาดาตามเงื่อนไขของการยื่น PR ครบ 1 ปีเต็ม

หากกังวลเรื่องความสามารถในการใช้ภาษา: ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษกับสถาบันที่ได้รับการรับรองด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงแรกก่อนการเริ่มเรียนคอร์ส Diploma กับสถาบันภาษาในประเทศแคนาดาก่อนการเริ่มคอร์สเรียนที่วิทยาลัยได้ โดยสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกลุ่มย่อยเป็นเวลา 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อัตราค่าเรียนเริ่มต้นที่ 260 เหรียญต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเน้นการเรียน Grammar และ Conversation เป็นหลัก หรือจะเลือกเรียนในจำนวนชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นเป็น 27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่สัปดาห์ละ 315 เหรียญ เพื่อเพิ่มทักษะด้าน Accent and Pronunciation นอกเหนือจากการเรียนแล้วผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพความเป็นอยู่ที่สะอาด ปลอดภัย ในเมือง Ottawa เมืองหลวงที่ติดอันดับเมืองน่าอยู่แห่งหนึ่งของโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 18 - 35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือปริญญาตรี
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate Level
 • Statement: ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท (ของตนเอง หรือ/และครอบครัว)

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ

 • นักเรียนจากโครงการจะได้รับสิทธิ์พิเศษในการชำระค่าเล่าเรียนในอัตราพิเศษ
 • นักเรียนจากโครงการจะได้รับสิทธิ์พิเศษในการแบ่งชำระค่าเล่าเรียน
 • ระยะเวลาในการดำเนินเอกสารไม่เกิน 30 วันหลังจากนักเรียนเริ่มสมัครและทำการชำระค่าธรรมเนียมตามขั้นตอนครบถ้วน (ไม่รวมระยะเวลาในการดำเนินการยื่นวีซ่านักเรียน ซึ่ง ณ ปัจจุบันใช้เวลาพิจารณาประมาณ 8-12 สัปดาห์)
 • นักเรียนสามารถยื่นสมัครวีซ่า Canadian Experience Class เพื่อทำงานได้หลังจากที่จบคอร์สที่ระยะเวลามากกว่า 900 ชั่วโมง
 • นักเรียนจากโครงการ SWC-12 จะมีสิทธิ์ยื่นสมัครเป็น PR ได้หลังจากเรียนจบและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามเงื่อนไขของการยื่น PR ครบ 1 ปีเต็ม
 • นักเรียนจากโครงการจะได้รับประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพเป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศแคนาดา
 • นักเรียนจากโครงการจะได้รับที่พักแบบ Home Stay (ไม่รวมอาหาร) เป็นเวลา 60 วัน

ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • นัดฟังข้อมูลโครงการฯได้ที่นี่
 • กรอกใบสมัครโครงการพร้อมชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมรับชุดเอกสารการสมัคร
 • ทดสอบพื้นฐานระดับภาษาและคณิตศาสตร์ และรวบรวมเอกสารการสมัคร
 • เมื่อสอบผ่าน ชำระค่าประสานงานส่วนที่ 1 เพื่อดำเนินการตรวจและส่งเอกสารไปยังทางสถาบัน
 • เตรียมนัดสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่โครงการจากประเทศแคนาดา
 • ชำระค่าประสานงานส่วนที่ 2 และค่าลงทะเบียนเรียนกับทางสถาบัน
 • รอรับใบตอบรับการเข้าเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • ตรวจสุขภาพและดำเนินการยื่นขอวีซ่า
 • รับผลวีซ่า และเตรียมการเดินทางสู่ประเทศแคนาดา

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ ที่นี่

Free Consultation!

Register here