Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Tell a Friend

โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนให้ได้รู้จักกับโครงการต่างๆของ Thaiaupair ซึ่ง Au Pair ปัจจุบัน และ Ex-Au Pair ของโครงการไทยออแพร์ทุกโครงการจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนในทุกโครงการของบริษัทฯได้ โดยโครงการจะมีเครดิต THB1,000 ต่อเพื่อน 1 คน เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ได้แนะนำเพื่อนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเพื่อนได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งชุดเอกสารใบสมัครและได้เดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เครดิตดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เป็นเครดิตส่วนลดในการสมัครโครงการต่างๆ ของไทยออแพร์ได้

พิเศษสุด!! สำหรับโครงการ Au Pair in America เท่านั้นกับ Refer a Friend Campaign ที่ผู้แนะนำจะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสูงถึง $75 ต่อเพื่อน 1 คนที่ได้แนะนำโดยจะโอนเงินเข้าในบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ เมื่อเพื่อนที่ได้รับการแนะนำและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้สมัครเข้าร่วมโครงการ Au Pair in America ทำชุดเอกสารใบสมัครเสร็จสมบูรณ์และได้เดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้แนะนำจะได้รับค่าตอบแทน โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม campaign นี้จะได้แก่ ผู้ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ Au Pair in America สมาชิกโครงการและผู้ที่ได้สำเร็จโครงการฯ กลับมาแล้ว หรือผู้สนใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์โครงการฯ สำหรับน้องๆในโครงการ Au Pair in America ที่สนใจเข้าร่วม Refer a Friend Campaign และมีเพื่อนหรือรุ่นน้องที่อยากเป็นส่วนร่วมในโครงการ สามารถฝากชื่อ-สกุล Email ติดต่อของผู้ที่ต้องการแนะนำ รู้อย่างนี้แล้วอย่ารอช้ากันอยู่รีบลงทะเบียนกันเข้ามาได้ที่พื้นที่ด้านล่างนี้นะคะ (ลงทะเบียนฟรี)

ขั้นตอนง่ายๆ ในการ Refer A friend Campaign มีดังนี้:

  1. ผู้ลงทะเบียนทำการแนะนำเพื่อนให้รู้จักโครงการฯ โดยแจ้งชื่อของตนเองและชื่อเพื่อนที่ได้แนะนำให้กับทางบริษัทฯ ทราบเพื่อติดตามผลและทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน
  2. เพื่อนที่ผู้สมัครแนะนำได้ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทำชุดใบสมัครเรียบร้อยและได้ออกเดินทางแล้ว
  3. บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้ลงทะเบียนได้แจ้งไว้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เพื่อนเดินทางหมายเหตุ:

* ผู้ที่ลงทะเบียนใน campaign นี้จะไม่มีข้อผูกมัดใดๆกับผู้สมัคร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย

** ทางโครงการฯ อาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง campaign โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้ากับทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว

**** โครงการไทยออแพร์มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจหากเกิดกรณีพิพาทแต่เพียงผู้เดียว

Free Consultation!

Register here