Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Being An Au Pair Au Pair Programs ACT Education Services Visa Support Videos & Photo Gallery Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

โครงการ Trainee in Norway

เป็นโครงการฝึกงานด้านเกษตรกรรมสำหรับเยาวชนในประเทศนอร์เวย์ โดยทางบริษัทฯ ได้รับสิทธิ์จาก Atlantis Utveksling องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนอร์เวย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 ให้เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเปิดรับเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ ทุกสาขาวิชาในประเทศไทยที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเข้าร่วมโครงการนี้ตามจำนวนโควต้าที่กำหนดในแต่ละปี

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของคนท้องถิ่นในยุโรป รวมถึงทราบทุกขั้นตอนการดำเนินงานในภาคปฏิบัติทางการเกษตร ในไร่ ในสวน หรือในโรงงานกับเจ้าของกิจการชาวนอร์เวย์

Read more..

ทั้งนี้ประเทศนอร์เวย์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสวัสดิการและมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อีกทั้งยังมีคุณภาพการศึกษาที่ดีไม่แพ้กันอีกด้วย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความแตกต่าง และความทันสมัยทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อนำไปใช้เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน ได้เปิดโลกทัศน์ หาประสบการณ์การทำงานจริง ได้ศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาในประเทศไทยได้ต่อไป นักศึกษาทุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงานของประเทศ และได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาที่พักในสถานที่ทำงานกับครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจากทางโครงการฯ ตามระยะเวลาที่ต้องการตั้งแต่ 3 เดือนถึง 12 เดือน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • สามารถเลือกระยะเวลาของสัญญาการจ้างงานได้ตามความพอใจตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และสามารถต่อสัญญาจ้างได้ตามต้องการ
 • ได้รับค่าตอบแทน ขั้นต่ำในช่วงสัญญาจ้าง 3 เดือนแรกสูงถึง เกือบ 1 แสนบาท* (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
 • มีการยืนยันจ้างงานโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พูดคุยกับนายจ้างด้วยตนเอง
 • เมื่อมีการตกลงว่าจ้าง ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเอกสารสัญญาการจ้างงานเพื่อดำเนินการขอวีซ่า
 • มีโอกาสฝึกฝน พัฒนา งานในอาชีพที่ตรงกับความรู้ ความสามารถทางการเกษตรที่ได้ศึกษามา
 • มีโอกาสในการทำงานกับชาวต่างชาติในบรรยากาศจริง และในสถานการณ์จริง
 • ทำงาน 7.5 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่เกิน 37.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • มีวันหยุดพักผ่อนอย่างน้อย 1 ½ วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย-หญิง อายุระหว่าง 20 - 29 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการขั้นต่ำเป็นเวลา 3 เดือน
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกสาขา หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีบุคลิกภาพดี และมีความรับผิดชอบ
 • มีความตั้งใจในการทำงาน และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 • โทรนัดฟังรายละเอียดโครงการได้ ที่นี่ ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30น. – 17.00 น. และวันเสาร์เวลา 09.30น. – 16.00 น. ที่ศูนย์ไทยออแพร์กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น
 • ส่งเอกสารประวัติการศึกษา และประวัติการฝึกงาน ประสบการณ์ทำงานด้านการเกษตร เพื่อประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
 • เมื่อได้รับแจ้งว่าคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว สามารถทำการทดสอบภาษาอังกฤษและวัดผลได้ที่สำนักงาน
 • สมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยชำระค่าใบสมัคร และรับชุดเอกสาร โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำในการกรอกเอกสารทุกขั้นตอน
 • เตรียมเอกสารเพื่อยื่นส่งให้กับศูนย์เพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังนายจ้างในประเทศนอร์เวย์
 • รอเอกสารจากนายจ้างเพื่อยื่นวีซ่า ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารสัญญาการจ้างงาน ซึ่งจะระบุสถานที่และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของผู้สมัครโดยสังเขป
 • เตรียมตัวยื่นวีซ่า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ
 • เตรียมตัวเดินทางไปทดลองงาน และเรียนรู้วิธีการทำงานในประเทศนอร์เวย์ ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
Trainee in Norway

Free Consultation!

Register here