Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Au Pair In Germany

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดน ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันไปจนถึงระดับที่สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมกับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ แล้วยังได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยออแพร์จะทำงานดูแลเด็กให้กับครอบครัวชาวเยอรมัน มีห้องพักส่วนตัวและทำงาน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับรายได้จากการทำงานดูแลเด็กเดือนละ 280 ยูโร หรือประมาณ 10,600 บาท โดยทางครอบครัวอุปถัมภ์จะสนับสนุนให้ออแพร์ได้เข้าเรียนภาษาในสถาบันการศึกษา และยังมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลออแพร์ตลอดทั้งโครงการฯอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Au Pair in Germany

ติดต่อเพื่อเช็คคุณสมบัติและขั้นตอนการเตรียมตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายได้ ที่นี่