Thaiaupair.com/Travel Abroad
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Travel Abroad

จากประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ มานานกว่า 20 ปี ทีมงานไทยออแพร์ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ และการค้นหาประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือความคิด ที่หลากหลายและพร้อมในการปรับเปลี่ยนหรือเปิดรับความแปลกใหม่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิต และการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ตนเองเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเปิดโลกทัศน์จากการเดินทาง จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งในโลกปัจจุบัน

ทีมงานไทยออแพร์ ยังมีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษา การเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่างๆ นับเป็นสิ่งสำคัญและคุ้มค่า เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ การดำเนินชีวิตและเพื่อต่อยอดในชีวิตการทำงานของตนเอง หรือของบุตรหลาน โครงการต่างๆ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมามากมายภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ

Travelociety เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยว (Travel Assistant Services) โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะส่งเสริมโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกได้เข้าถึง สัมผัส และใกล้ชิดกับความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละประเทศได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากขึ้น จากการบริหารงานโดยทีมงานที่มีคุณภาพ ที่จะมาช่วยให้การเดินทางของท่านเป็นเรื่องที่ง่ายดาย และคุ้มค่า

Travelociety มีบริการด้านการท่องเที่ยวดังต่อไปนี้

  • ให้คำปรึกษา และวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น และระยะยาว
  • วางแผนงบประมาณในการท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว และแบบกลุ่ม
  • บริการจัดหาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และต่างประเทศ
  • ให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวที่ราบรื่น โดยมีทีมงานร่วมเดินทางไปด้วย (Trip Leader)
  • และบริการอื่นๆ

“Once a year, go someplace you’ve never been before” – Dalai lama

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูล และรับบริการด้านการท่องเที่ยวได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

Travelociety พร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยให้การเดินทางเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

travelociety

Free Consultation!

Register here