Thaiaupair.com/Types of Visa
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Type of Visa

ประเภทและชนิดของวีซ่า

สิ่งสำคัญในการเดินทางไปต่างประเทศ ก็คือเรื่องของวีซ่า ซึ่งข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในการเดินทางเข้าประเทศของแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันไป โดยส่วนมากจะพิจารณาจากจุดประสงค์หลักในการเดินทาง เอกสารและหลักฐานที่สามารถแสดงความมั่นคง เช่น อาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ต้องการจะยื่นขอเช่น การเข้าร่วมโครงการในสถานะของนักเรียน นักท่องเที่ยว นักเรียนแลกเปลี่ยน หรือ ออแพร์โดยท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการเดินทาง โดยโครงการไทยออแพร์ได้จัดทำลิงค์สำคัญๆ เพื่อให้ท่านทำการหาข้อมูลให้เหมาะสมกับประเทศที่ต้องการเดินทางล่วงหน้าได้ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

a passport

ประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่ร่ำลือกันว่ามีขั้นตอนและการใช้เอกสารที่ยุ่งยากมากมายประเทศหนึ่ง ซึ่งข้อมูลง่ายๆ ที่โครงการจะแจ้งให้ทราบในเบื้องต้น คือเรื่องประเภทของวีซ่าและหากเรามีความเข้าใจในประเภทของวีซ่าที่ต้องการจะขอแล้ว ก็จะช่วยลดขั้นตอนการเตรียมเอกสารอื่นๆไปได้เยอะทีเดียว

วีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 1. วีซ่าชั่วคราว

  วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว เพื่อไปประชุม เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาต่างๆ หรือท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นตัวกำหนด ว่าจะใช้วีซ่าชั่วคราวประเภทใดก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่ จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุลเห็นว่า มีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศที่พำนักของตนเอง และจะต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการพำนักชั่วคราวนั้นได้สิ้นสุดลง ซึ่งวีซ่าชั่วคราวแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆดังนี้

  • วีซ่าท่องเที่ยว B-1 / B-2 Visitor's Visa
  • วีซ่าสำหรับอาชีพพิเศษ H1-B Specialty Occupation (Professionals) Visa
  • วีซ่าคู่หมั้น K-1 Fiancé Visa
  • วีซ่าการโอนย้ายภายในบริษัท L-1 / L-2 Intracompany Transfer Visa
  • วีซ่านักเรียน F-1 and M-1 Student Visa
  • วีซ่าพยาบาล H1-C Nurse Visa
  • วีซ่าแลกเปลี่ยนผู้เยี่ยมเยียน J-1 Exchange Visitor Visas:โครงการ Work & Travel และ Au Pair in America
  • วีซ่าว่าด้วยสนธิสัญญาทางการค้าและการลงทุน E-1 / E-2 Treaty Trader and Investor Visa
  • วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถพิเศษ O-1 Extraordinary Ability Worker Visa
  • วีซ่าสำหรับศิลปินและนักกรีฑา P-1 Artist’s and Athlete’s Visa
  • วีซ่าสำหรับผู้ทำงานด้านศาสนา R-1 Religious Worker Visa
  • วีซ่าว่าด้วยข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา TC and TN / NAFTA and US-Canada Free Trade Agreement Visas
 2. วีซ่าถาวร

  วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยในอเมริกาอย่างถาวร สามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้ดังนี้

  • วีซ่าครอบครัว/วีซ่าที่ต้องการตั้งถิ่นฐานภายใต้การสนับสนุนของครอบครัว Family Sponsored / Family Based Immigrant Visa
  • วีซ่าคู่หมั้น K-1 Fiancé Visa
  • สลากกินแบ่งกรีนการ์ด The "Green Card Lottery" - Diversity Immigration โดยสถานทูตจะเรียกว่า "วีซ่าตลอดชีพ"
  • วีซ่าผู้ที่ต้องการตั้งถิ่นฐานภายใต้การว่าจ้างทำงาน Employment Based Immigrant Visa
  • วีซ่าสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ได้รับความคุ้มครอง Refugee and Asylum Application

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากมีเล่มเก่า ให้นำเล่มเก่ามาแสดงด้วยในวันยื่นเอกสารขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย ขนาด 2X2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว เปิดหู แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. ใบรับรองการศึกษาหรือใบรับรองการทำงาน ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 5. บัญชีธนาคาร ต้องมีเงินหมุนเวียนตลอด และมีเงินเพียงพอในการกิน อยู่ ใช้จ่าย ท่องเที่ยวในอเมริกา หรือให้ธนาคารออก Bank Statement และ Bank guarantee ระบุจำนวนเงินเป็น USD
 6. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ โฉนดที่ดิน สัญญาจดจำนอง ภาระผ่อนต่างๆ เอกสารที่แสดงภาระผูกพันกับประเทศไทย เป็นต้น

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานทูตอเมริกา

ข้อกำหนดของผู้ที่ต้องการเข้าไปติดต่อสัมภาษณ์ในสถานทูตทุกท่านจะต้องปฏิบัติคือ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือได้ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯ และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากการสูญหาย หรือมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น และทางสถานทูตจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไปตามนัดหมายได้ หากนำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวไปด้วย

 • อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเลต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว กล้องถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวีดิทัศน์ ซีดีรอม เครื่องเล่มเอมพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา
 • กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
 • กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุง หรือกระเป๋าใสเท่านั้น
 • อาหาร หรือเครื่องดื่ม (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)
 • ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
 • บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช๊ค
 • วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
 • อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด

อย่างไรก็ตามรายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น

สถานที่ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าอเมริกา

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต – ทางออก5)
ที่อยู่: เลขที่ 120/22 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-205-4000
เวลาดำเนินการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

สถานกงสุลใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่

387 ถนนวิชยานนท์
โทรศัพท์ :+66-53-107-700
เว็บไซต์: https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/chiang-mai/

ข้อมูลอ้างอิงจาก: https://th.usembassy.gov/

Back to top

ประเทศแคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศที่มีความเป็นอยู่ที่ดี ติดอันดับต้นๆของโลก ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการชั้นหนึ่ง มีความเงียบสงบและสวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย จึงทำให้มีคนต้องการไปทำงานที่นี่ เพื่อหวังในการเป็นพลเมืองถาวรกันไม่น้อย ซึ่งการยื่นเอกสารขอวีซ่าประเทศแคนาดานั้นจะไม่สามารถยื่นโดยตรงกับสถานทูตได้ แต่จะต้องผ่านตัวแทน (Visa Application Center) เท่านั้น

ประเภทวีซ่า ของประเทศแคนาดา

 1. วีซ่าการพำนักระยะสั้น (Visitor Visa)

  วีซ่าประเภทนี้อนุญาตสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ที่ต้องการเยี่ยมบุตรหลาน หรือเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ และรวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระยะสั้น เช่น ต้องการเรียนภาษา โดยจะมีระยะเวลาการพำนักในแคนาดาไม่เกิน 6 เดือน โดยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และจะต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาทันทีเมื่อวีซ่าหมดอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับวีซ่าชนิดนี้จะสามารถลงเรียนคอร์สภาษาเบื้องต้นได้ ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่าของตนเองเท่านั้น

 2. วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ (Study Permit)

  วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติมด้วย

 3. วีซ่าเพื่อการทำงาน (Work Permit)

  สำหรับวีซ่าประเภทนี้ ผู้ยื่นจะต้องมั่นใจว่ามีนายจ้างที่ตรงตามข้อกำหนดของรัฐบาลและกรมการตรวจคนเข้าเมือง และจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เนื่องจากนายจ้างจะต้องทำเรื่องยื่นต่อหน่วยงานด้านแรงงาน เพื่อขออนุญาตว่าจ้างชาวต่างชาติให้เข้ามาทำงานในประเทศแคนาดา ซึ่งนอกเหนือจาก Work Permit แล้ว ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้จะต้องมีวีซ่าชั่วคราว (Temporary Resident Visa) ด้วย

 4. เอกสาร (วีซ่า) เดินทางผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร

  วีซ่าประเภทนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ร้องขอทำวีซ่าได้ Permanent resident card แล้ว แต่หมดอายุระหว่างอยู่ที่เมืองไทย หรืออยู่นอกประเทศแคนาดา

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

 1. กรอกแบบฟอร์ม Application Form และ Family Information (IMM5645E)
 2. หนังสือเดินทาง ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 35mm x 45 mm พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่สวมแว่น จำนวน 2 รูป
 4. จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
 5. หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ
 7. ใบจองโรงแรม/ที่พัก
 8. กำหนดการท่องเที่ยว
 9. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ โฉนดที่ดิน สัญญาจดจำนอง ภาระผ่อนต่างๆ เอกสารที่แสดงภาระผูกพันกับประเทศไทย เป็นต้น

สถานที่ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าแคนาดา

VFS Canada - ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา (สามารถเดินเท้าได้จากสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา – ทางออกที่ 3)
ที่อยู่: อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
เวลาดำเนินการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดวันหยุดประจำปี
เวลารับหนังสือเดินทางคืน: 10:00 – 17:00

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ: +662 118 7007
Email: info.canbkk@vfshelpline.com

ข้อมูลอ้างอิงจาก: http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/thai/index.html

Back to top

ประเทศออสเตรเลีย

นอกจากการถือวีซ่านักเรียนเพื่อลงเรียนภาษาอังกฤษ หรือลงเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสถาบันอันมีชื่อหลายแห่งในประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังมีวีซ่าอีกประเภทที่เรียกว่า Work and Holiday visa ซึ่งเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้สมัครสามารถทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลานานถึง 1 ปี โดยวีซ่าในประเทศออสเตรเลียสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

ประเภทของวีซ่า

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (ประเภท 462)
 • วีซ่าเพื่อขอผ่านเข้า/ออกประเทศ
 • วีซ่านักเรียน
 • วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน
 • วีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของคู่สมรส/คู่หมั้น/ผู้มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา/คู่ครองเพศเดียวกัน
 • วีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของบุตร/เด็ก
 • วีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • วีซ่าเพื่อทำงานชั่วคราว (ประเภท 400)

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลียได้ที่นี่
 • รูปถ่ายสีขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นพื้นสีขาว)
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้ หลักฐานที่แสดงได้ว่ามีทุนทรัพย์ส่วนตัวเพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวเอง เช่น ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป – กลับ และค่าเล่าเรียน ตลอดระยะเวลาพำนักอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย
  การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้ อาจจะเป็นการแสดงสมุดเงินฝากธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการเงิน โดยจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริงซึ่งจะได้คืนพร้อมหนังสือเดินทางในภายหลัง
 • เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร
 • เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (COE)
 • ผลการตรวจสุขภาพ ซึ่งจะต้องกระทำโดยแพทย์/โรงพยาบาลที่อยู่ในรายชื่อที่อนุมัติโดยแผนกวีซ่าของสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น ท่านสามารถเช็ครายชื่อได้ที่นี่
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน

สถานที่ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

VFS Australia - ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
ที่อยู่: อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 อาคาร เดอะ เทรนดี้
เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 (ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า นานา)
โทรศัพท์: 02-118-7100
เวลาดำเนินการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

ข้อมูลอ้างอิงจาก: http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/visa_types.html และ http://www.border.gov.au/

Back to top

ประเทศเบลเยียม

การยื่นเรื่องขอวีซ่าของประเทศเบลเยียมนั้น แบ่งตามวัตถุประสงค์และประเภทของวีซ่าเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

 1. วีซ่าระยะสั้น (Short Stay Visa) วีซ่าประเภทนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังประเทศเบลเยียมเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ประกอบไปด้วย

  • นักท่องเที่ยว
  • เพื่อธุรกิจ
  • เยี่ยมเพื่อน แฟน หรือเยี่ยมครอบครัว
  • วีซ่าถิ่นที่อยู่อาศัย
  • วีซ่าแต่งงาน
  • วีซ่าประเภทอื่นๆ
 2. วีซ่าระยะยาว (Long Stay Visa) วีซ่าประเภทนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเบลเยียมและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศมากกว่า 90 วัน ประกอบไปด้วย

  • วีซ่าทำงาน
  • วีซ่าครอบครัว
  • วีซ่าประกอบอาชีพเฉพาะทาง
  • วีซ่านักเรียน

  เอกสารสำหรับการขอวีซ่าของประเทศเบลเยียม จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทและชนิดของวีซ่าที่ต้องการทำเรื่องขอ ซึ่งทางสถานทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยจะมีตัวแทน (VFS Global) ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า การเตรียมเอกกสารและดำเนินการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับทางสถานทูต โดยท่านสามารถศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานที่ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

VFS Global - ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศเบลเยียม เลขที่ 10/104-106 (801-803),
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้
สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 1011จ
เวลาในการยื่นคำขอ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08. 00 - 12.00น.และเวลา 13:00-16:00น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ ในประเทศไทย สามารถติดต่อศูนย์ฯ ได้ที่ +66 2 1187002 ระหว่างเวลาทำการ

หรือ Email: info.beth@vfshelpline.com

สถานทูตเบลเยียม

ที่อยู่: ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกที่ 1)

โทรศัพท์: 02-108-1800-4
เวลาดำเนินการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของสถานทูต

ข้อมูลอ้างอิงจาก: http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/thai/index.html

Back to top

ประเทศเยอรมนี

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีและต้องการพำนักแบบระยะสั้นหรือไม่เกิน 90 วัน สามารถยื่นขอวีซ่าเชงเกนได้ ส่วนการพำนักระยะยาวเกินกว่า 90 วันจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี หรือ National Visa

 1. วีซ่าเชงเกน (Schengen visum)

  ท่านสามารถใช้วีซ่าเชงเกนที่ทางสถานทูตเยอรมันออกให้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้

  • เยี่ยมเยียน Geschäftsvisum
  • ธุรกิจ Besuchsvisum
  • ท่องเที่ยว Touristenvisum
 2. วีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa)

  ท่านสามารถใช้วีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa) เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศเช่นกัน โดยจะมีเวลาพำนักไม่เกิน 90 วันในรอบครึ่งปี บุคคลที่จะสามารถขอวีซ่าชนิดนี้ได้แก่

  • บุตรบุญธรรม Visum bei Adoption / Adoptionspflegschaft
  • ทำงาน Visum zum Kindernachzug
  • ผู้ทำงาน Au Pair Visum für Au-Pair-Tätigkeit
  • ติดตามไปอยู่กับคู่สมรส/ติดตามไปอยู่กับคู่ชีวิต Visum zum Ehegattennachzug / Nachzug zum Lebenspartner
  • จดทะเบียนสมรส/จดทะเบียนสมรสกับคู่ชีวิต Visum zur Eheschließung / Eingehung einer Lebenspartnerschaft
  • ไปพำนักในเยอรมนีกับบุตรสัญชาติเยอรมนีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Visum zur Familienzusammenführung zum minderjährigen deutschen Kind
  • นำบุตรไปพำนักในเยอรมนี Visum zum Kindernachzug
  • ผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร Visum für Spezialitätenköche
  • ศึกษาต่อ Visum zu Studienzwecken
  • วีซ่า Blaue Karte EU Blaue Karte EU Visum zur Einreise
  • วีซ่าสำหรับทำงานในเยอรมนี Visum zur Arbeitsplatzsuche

  สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะยื่นเรื่องขอวีซ่าประเทศเยอรมนี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานที่ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าเยอรมนี

Embassy of the Federal Republic of Germany (สามารถเดินเท้าได้จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี – ทางออกที่ 2)
ที่อยู่: 9 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-287-9000
เวลาทำการของสถานทูต: จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8:30 - 11:30 น

ข้อมูลอ้างอิงจาก: http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/08/0-Visa.html

Back to top

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกประเทศหนึ่งของทวีปยุโรปที่ขึ้นชื่อว่ามีเอกลักษณ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีชื่อเสียงของโลกมากมาย โดยวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศสจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

 1. วีซ่าพำนักระยะสั้น วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้เข้าพำนักในประเทศฝรั่งเศสได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขอวีซ่าประเภทนี้ได้แก่ เพื่อท่องเที่ยว ธุรกิจ เยี่ยมเพื่อน เยี่ยมครอบครัว ฝึกอบรบประกอบวิชาชีพระยะสั้น ทำงานระยะสั้น และศึกษาระยะสั้น
 2. วีซ่าพำนักระยะยาว วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้เข้าพำนักในประเทศฝรั่งเศสได้มากกว่า 90 วัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขอวีซ่าประเภทนี้ได้แก่ เพื่อการศึกษาระยะยาว การทำงานระยะยาว ออแพร์ และย้ายถิ่นฐานตั้งรกราก

เอกสารที่ใช้ประกอบขอวีซ่าในแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไป สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะยื่นเรื่องขอวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส จะต้องเข้าไปลงทะเบียนและกรอกข้อมูลวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานเรื่องวีซ่ากับทางสถานทูตฝรั่งเศส โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานที่ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าฝรั่งเศส

TLScontact center - Visa Application Center (สามารถเดินเท้าได้จากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี - ทางออก 5)
ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
ที่อยู่: 175 อาคารสาทร ซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-696-3888 (ระบบโทรกลับ)
เวลาในการยื่นคำขอ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลอ้างอิงจาก: https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php

Back to top

ประเทศนอร์เวย์

นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีบรรยากาศและทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามมากประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป และหลายๆ คนเลือกที่จะไปเยี่ยมเยือนเช่นกัน โดยวีซ่าของประเทศนอร์เวย์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. วีซ่าระยะสั้น (Short Term) วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปเยือนประเทศนอร์เวย์เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 90 วัน วีซ่าประเภทนี้จะแบ่งออกเป็นอีก 2 ประเภทย่อยคือ

  • Schengen Visa (Type C) ผู้ที่จะยื่นเรื่องต้องมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
   • เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนหรือแฟนที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์
   • เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวหรือญาติ
   • เป็นสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป
   • ต้องการท่องเที่ยวในประเทศนอร์เวย์
   • ต้องการติดต่อเรื่องงานหรือธุรกิจ
  • National Visa (Type D) (7-day entry visa-spouse)
 2. วีซ่าระยะยาว (Long Term) วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปพำนักอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์เป็นระยะเวลานานมากกว่า 90 วัน โดยวีซ่าประเภทนี้จะแบ่งออกเป็นอีก 2 ประเภทย่อยคือ

  • วีซ่าเพื่อเยี่ยมครอบครัว หรือ Family Reunification วีซ่าระยะยาวประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น
   • คู่สมรส
   • คู่ชีวิตที่ไม่ได้แต่งงาน
   • คู่หมั่น
   • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่มีบิดามารดาอาศัยอยู่ในนอร์เวย์
   • พ่อแม่ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีอาศัยอยู่ในนอร์เวย์
   • การเยี่ยมบุตรระยะยาวถึง 9 เดือน
  • วีซ่าเพื่อการทำงาน หรือ การพำนักระยะยาว วีซ่าระยะยาวประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น
   • นักเรียน/นักศึกษา
   • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
   • แรงงานตามฤดูกาล
   • แรงงานฝีมือ
   • การพำนักระยะยาว – พี่เลี้ยงเด็ก (Residence Permit สำหรับ Au Pair)

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นเรื่องเรื่องวีซ่าของประเทศนอร์เวย์จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์และทำการนัดยื่นเอกสารกับสถานทูตนอร์เวย์ผ่านทาง UDI (The Norwegian Directorate of Immigration) โดยท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการยื่นเรื่องของวีซ่า ท่านยังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานที่ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่านอร์เวย์

VFS Global - ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (สามารถเดินเท้าได้จากสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา - ทางออก 3)
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์
เลขที่ 10/104-106 (801-803),
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้
สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาในการยื่นคำขอ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13:00 น. – 16:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ ในประเทศไทย สามารถติดต่อศูนย์ฯ ได้ที่ +66 2 1187004 ระหว่างเวลา 08. 00 - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

หรือ Email: info.nrth@vfshelpline.com

หรือหากต้องการติดต่อสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ติดต่อทาง Email: visa.bangkok@mfa.no (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษานอร์เวย์เท่านั้น)

ข้อมูลอ้างอิงจาก: http://www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/

Back to top

ประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพ และสถาปัตยกรรมอันงดงามไม่แพ้ประเทศอื่นๆในทวีปยุโรป ซึ่งวีซ่าของประเทศสวีเดนแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. วีซ่าท่องเที่ยว
 2. วีซ่าเพื่อการไปเยี่ยมเยียนมิตรสหาย (รวมถึงคู่รัก)
 3. วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียนญาติ
 4. วีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจการค้าหรือการประชุม

วีซ่าทั้ง 4 ประเภทข้างต้นอนุญาตให้ท่านไปเยือนประเทศสวีเดนได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยท่านสามารถจัดเตรียมเอกสาร ชำระค่าวีซ่า แล้วนำเอกสารไปยื่นโดยตรงได้ที่สถานทูต

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยในประเทศสวีเดนมากกว่า 90 วันท่านจะต้องขอ Visitor’s permit, Residence permit และ Work permit ซึ่งใบอนุญาตเหล่านี้ก็จะออกตามวัตถุประสงค์ที่ท่านขอ สำหรับวีซ่าระยะยาวนี้ ท่านจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบวีซ่าออนไลน์ที่เว็บไซด์ของ The Swedish Migration Agency พร้อมชำระเงิน หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ของทางสถานทูตจะเป็นผู้นัดหมายให้ท่านเข้าไปยื่นเอกสารและพิมพ์ลายนิ้วมือต่อไป

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมและทำการนัดหมายยื่นเอกสารและคำร้องขอวีซ่าได้ที่นี่

สถานที่ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าสวีเดน

VFS Global - ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดน (สามารถเดินเท้าได้จากสถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)
ที่อยู่: 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้
สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ ในประเทศไทย สามารถติดต่อศูนย์ฯ ได้ที่ +66 2 1187005 ระหว่างเวลา 08. 00 - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือ Email: info.seth@vfshelpline.com

ข้อมูลอ้างอิงจาก: https://www.vfsglobal.se/Thailand/Thai/ และ https://www.migrationsverket.se/English/Startpage.html

Back to top

ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเภทของวีซ่าที่ทางการของประเทศเนเธอร์แลนด์จะออกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. วีซ่าระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) วีซ่าระยะสั้นจะอนุญาตให้ท่านเข้าไปเยือนและพำนักอาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้แก่ การท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว เพื่อนหรือแฟน และเดินทางเพื่อธุรกิจหรือประชุมสัมมนา เป็นต้น
 2. วีซ่าพำนักเกิน 90 วัน (MVV วีซ่าเพื่ออยู่อาศัยชั่วคราว) สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าพำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์มากกว่า 90 วัน เพื่อการศึกษา เพื่อทำงานเป็น Au Pair หรืออาศัยยู่กับคู่สมรส ท่านจะต้องติดต่อยื่นเรื่องกับทางสถานทูตโดยตรงเพื่อขอรับ MVV โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่นี่

เมื่อท่านทราบถึงประเภทของวีซ่าและวัตถุประสงค์ของการเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมและทำการนัดหมายยื่นเอกสารและคำร้องขอวีซ่าได้ที่นี่

สถานที่ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์

VFS Global - ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
ตั้งอยู่ที่ อาคาร เดอะเทรนดี้ ชั้น 28 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ +662 1187003 ซึ่งจะเปิดบริการให้ข้อมูล วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 และเวลา 13.00 – 16.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือท่านสามารถติดต่อผ่านทาง Email: info.nlth@vfshelpline.com
ที่ตั้งสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย
1 5 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Email: ban-ca@minbuza.nl

ข้อมูลอ้างอิงจาก: http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai/

Back to top

Free Consultation!

Register here