Thaiaupair.com/Au Pair in Sweden
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Au Pair in Sweden

สำหรับน้องที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในประเทศที่มีความปลอดภัยสูง อากาศดี และติดอันดับเป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งของโลก รวมถึงน้องที่มีความสนใจในการเรียนภาษาสวีดิช พร้อมๆไปกับการทำงานดูแลเด็กให้กับโฮสแฟมิลี่ โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นออแพร์เดือนละ 3,500 สวีเดนโครน หรือประมาณ 18,000 บาทจากการทำงาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และยังได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 1 ปี และได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ โดยออแพร์จะเข้าพักอาศัยกับโฮสแฟมิลี่ มีห้องพักส่วนตัวและจะได้รับเงินสนับสนุนการเรียนภาษาสวีดิชในสถาบันการศึกษา และยังมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลตลอดโครงการฯ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 • ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวสวีดิช และนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ทั่วโลก
 • ได้รับความช่วยเหลือและให้คำแนะนำทางด้านเอกสารการสมัคร ขั้นตอนก่อนและหลังสัมภาษณ์ไปจนถึงการขอวีซ่าสำหรับออแพร์
 • ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ 3,500 สวีเดนโครนต่อเดือน
 • มีห้องพักส่วนตัว อาหารครบทุกมื้อ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นโดยบางครอบครัวอาจมีรถและมือถือให้ใช้อีกด้วย
 • ได้รับทุนเรียนภาษาสวีดิช จากโฮสแฟมิลี่กับสถาบันภาษาตามข้อกำหนดของโครงการฯ
 • มีวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพิเศษประจำปี

Read more..

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนไทย เพศหญิง อายุระหว่าง 18–29 ปี ณ ตอนส่งเอกสาร และเดินทางได้ก่อนอายุ 30 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
 • สามารถสื่อสารภาษาสวีดิช หรือภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ไทย (beneficial)
 • มีประสบการณ์การดูแลเด็กเล็ก อย่างน้อย 300 ชั่วโมง
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อ
 • มีบุคลิกภาพดี พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมใหม่ๆ
 • รักการทำงานกับเด็ก และมีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 • นัดฟังรายละเอียดโครงการได้ ที่นี่
 • เมื่อผ่านสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการโดยจะมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด
 • เมื่อเอกสารเสร็จพร้อมเรียบร้อยแล้ว จึงนัดตรวจเอกสาร และสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดส่งเอกสารไปยังศูนย์ที่ต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 • น้องสมาชิกจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ หรือจากโฮสแฟมิลี่ เพื่อนัดสัมภาษณ์และพูดคุย โดยน้องๆ สามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 • เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือและเตรียมเอกสารเพื่อการยื่นขอวีซ่าจากศูนย์ที่ประเทศสวีเดน (โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)
 • หลังจากได้รับวีซ่า เตรียมตัวเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่ และเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair in Sweden โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ ที่นี่

Free Consultation!

Register here